24/02/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπ/κών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

Συνημμένα
Download this file (Εγκύκλιος παράτασης υποβ. αιτήσεων μετάθεσης.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ252 Kb

16/02/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Γ΄

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-17

Συνημμένα
Download this file (Εγκύκλιος_μετ_2016-17_ΨΡ7Γ4653ΠΣ-ΧΕ8.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ1224 Kb

15/02/2017 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

Καταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄)

08/02/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Πρόσκληση Στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Τομέα Παιδεία

Συνημμένα
Download this file (475_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΤΕΛ.ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ_Ω9ΓΠ4653ΠΣ-ΣΣ4.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ373 Kb

29/12/2016 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης

28/12/2016 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ενημέρωση υπαλλήλων ΥΠ.Π.Ε.Θ.

23/12/2016 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για ορισμό Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων Οινοφύτων για το διδακτικό έτος 2016-2017

Συνημμένα
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ (6ΜΛ54653ΠΣ-5ΙΟ) (1).pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ352 Kb

20/12/2016 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα
Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης
συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224 )

13/12/2016 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄

Επικαιροποίηση στοιχείων φακέλου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης

15/11/2016 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών εγγεγραμμένων στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008

11/10/2016 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κύρωση οριστικών πινάκων ((Κύριος Πίνακας ΠΕ21-26 (Λογοθεραπευτών), Κύριος Πίνακας Α΄ ΠΕ23 (Ψυχολόγων), Επικουρικός Πίνακας Β΄ ΠΕ23 (Ψυχολόγων), Κύριος Πίνακας ΠΕ25 (Σχολικών Νοσηλευτών), Κύριος Πίνακας ΠΕ28 (Φυσικοθεραπευτών), Κύριος Πίνακας ΠΕ29 (Εργοθεραπευτών) Κύριος Πίνακας ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών)), κατάταξης υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και τις σχολικές μονάδες με έγκριση παροχής παράλληλης στήριξης από ΕΕΠ ΠΕ25 (Σχ. Νοσηλευτών) της Περιφερειακής Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, με ισχύ για το διδακτικό έτος 2016-2017

05/10/2016 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (ΔΕ01 Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τις σχολικές μονάδες με έγκριση παροχής
παράλληλης στήριξης από ΕΒΠ της Περιφερειακής Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Βορείου Αιγαίου, με ισχύ για το διδακτικό έτος 2016-2017

ΥΠ.Π.Ε.Θ. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

"Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, κλάδων ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04.04 Βιολόγων, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και Βιβλιοθηκονόμων (προθεσμία ενστάσεων από Δευτέρα 03-10-2016 έως και Τετάρτη 05-10-2016)".

ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Συμπλήρωση της αριθμ. 112158/Ε2/8-7-2016 (ΦΕΚ 2133 τ. Β΄/11-7-2016) υ.α. «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017

Συνημμένα
Download this file (ΔΥΕΠ ΑΔΑ ΨΓΚ64653ΠΣ-ΒΡ6.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ540 Kb

27/09/2016 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ενημέρωση για τη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το σχολικό έτος 2016-17

18/09/2016 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄

Υποβολή ενστάσεων, ανακλήσεων αποσπάσεων και για σοβαρούς λόγους υγείας και κατά προτεραιότητα αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2016-17

Συνημμένα
Download this file (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΕΝΣΤΑΣΕΩΝΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ_ΚΛΠ_ΓΙΑ_ΛΟΓΟΥΣ_ΥΓΕΙΑΣ_ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ_16-09-2016.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ375 Kb

02/09/2016 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

«Ανάρτηση εκ νέου Προσωρινών Πινάκων μοριοδότησης υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και αναπληρωτών ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) λόγω ότι με την αριθμ. πρωτ. 6786/01-09-2016 απόφαση του ΙΕΠ, με θέμα :«Διαβίβαση πίνακα επί το ορθό» τροποποιήθηκε η προηγούμενη απόφαση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) (αριθμ. πρωτ. 6622/25-08-2016 με θέμα: «Διαβίβαση πίνακα») για τη χορήγηση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης στο Ειδικό Εκπ/κό Προσωπικό (ΕΕΠ)».»

29/08/2016 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)

Συνημμένα
Download this file (6Θ8Μ465Θ1Ω-9Ν7.pdf)ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ254 Kb

29/08/2016 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής

Συνημμένα
Download this file (Ω99Β4655Ρ1-4Ο1 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (2).pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ272 Kb

29/08/2016 - ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Συνημμένα
Download this file (6Λ2Ω46914Υ-15Ξ (1).pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ212 Kb

Καιρός

O καιρός σήμερα

Υπηρεσίες

btn diavgeia

attemp

Σύνδεσμοι

e-yliko new